Bài tập tuần môn Toán lớp 7 - Tuần 12

PHIẾU HỌC TẬP TOÁN 7 TUẦN 12

Đại số 7 :       § 1+2: Đại lượng tỉ lệ thuận. Một vài bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận.

Hình học 7:    LT: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh cạnh cạnh.

†††††††††

Bài 1:   Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 3 thì y = -2,7

  1. Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x và biểu biễn y theo x
  2. Tính giá trị của y khi x = -2 và tính giá trị của x khi y = 0,9

Bài 2: a) Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là 7 và x tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ là 0,3. Hỏi y và z có tỉ lệ thuận với nhau không ? Nếu có hệ số tỉ lệ là bao nhiêu?

b) Nếu y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là a; x tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ là b.Hỏi y và z có tỉ lệ thuận với nhau không? Nếu có hệ số tỉ lệ là bao nhiêu? (6)

Bài 3: Tam giác ABC có số đo các góc A, B, C tỉ lệ với 3;4;5. Tính số đo các góc của tam giác.

Bài 4+:  Học sinh của 3 lớp 7 được giao trồng 36 cây. Sau khi lớp 7A trồng được $\frac{1}{5}$ số cây của lớp. Lớp 7B trồng được $\frac{1}{3}$ số cây của lớp và lớp 7C trồng được $\frac{3}{7}$ số cây của lớp thì số cây còn lại của mỗi lớp bằng nhau. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây? (16)

Bài 5:  Cho $\Delta ABC$ có AB = AC . Gọi H là trung điểm của BC.

a) Chứng minh : AH ^ BC

b) Trên nửa mặt phẳng bờ BC không chứa A, vẽ DCDB sao cho DC = DB.

Chứng minh: A, H, D thẳng hàng.

Bài 6:   (Bài toán vẽ tia phân giác bằng thước thẳng và compa). (Vẽ lại hình vào bài làm)

Cho góc xAy. Lấy A làm tâm, vẽ dường tròn bán kính r cắt Ax tại B., cắt Ay tại D.

Lần lượt lấy B và D làm tâm vẽ hai đường tròn cùng có bán kính bằng r, hai đường tròn này cắt nhau tại C ( C khác A ). Chứng minh :

a) AC là tia phân giác của góc xAy.

b) BD là tia phân giác của góc ABC.

c) AD // BC.

d) AC ^ DB.

Hết

PHẦN HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1:   a) x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau nên$y\text{ }=\text{ }kx$ .(k$\ne 0$)

Khi x = 3 thì y = -2,7 ta có: $-2,7\text{ }=\text{ }k.3$ $\Rightarrow $ $k\text{ }=\text{ }-\text{ }0,9$

Vậy hệ số tỉ lệ k của y đối với x là:$-\text{ }0,9$ . Biểu diễn y theo x là: $y\text{ }=-0,9.x$

b)

* Khi $x\text{ }=-2$ thay vào biểu thức $y\text{ }=-0,9.x$ta có:

$y\text{ }=-0,9.\left( -2 \right)=1,8$ , vậy khi $x\text{ }=-2$thì $y\text{ }=1,8$

* Khi $y=0,9$ thay vào biểu thức $y\text{ }=-0,9.x$ta có:

$0,9\text{ }=\text{ }-\text{ }0,9.x$ $\Rightarrow $$x\text{ }=-1$ . Vậy khi $y=0,9$thì $x\text{ }=-1$

Bài 2:

a) y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là 7 nên ta có: $y=7x$ (1)

x tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ là 0,3 nên ta có: $x\text{ }=0,3z$ (2)

Thay (2) vào (1) ta có: $y\text{ }=7.0,3z~=2,1z$

Vậy y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ là: 2,1

 b) y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là a nên ta có: $y\text{ }=\text{ }ax$ (*)

x tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ là b nên ta có: $x\text{ }=\text{ }bz$ (**)

Thay (**) vào (*) ta có: $y=a.b.z~=ab.z$

Vậy y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ là: $k\text{ }=\text{ }ab$

Bài 3: Gọi số đo các góc $\widehat{A,}\widehat{B,}\widehat{C}$ của $\Delta ABC$lần lượt là $a;\text{ }b;\text{ }c$ $\left( \text{ }0<a;\text{ }b;\text{ }c<{{180}^{0}} \right)$

Theo bài ra ta có: $\frac{a}{3}=\frac{b}{4}=\frac{c}{5}$và  $a+b+c={{180}^{0}}$

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: $\frac{a}{3}=\frac{b}{4}=\frac{c}{5}=\frac{a+b+c}{3+4+5}=\frac{{{180}^{0}}}{12}={{15}^{0}}$

$\Rightarrow \frac{a}{3}=15\Rightarrow a=15.3={{45}^{0}}$; $\frac{b}{4}=15\Rightarrow b=15.4={{60}^{0}}$; $\frac{c}{4}=15\Rightarrow c=15.5={{75}^{0}}$

Vậy số đo các góc $\widehat{A,}\widehat{B,}\widehat{C}$ của $\Delta ABC$lần lượt là ${{45}^{0}};{{60}^{0}};{{75}^{0}}$

 

Bài 4+: Gọi số cây trồng được của ba lớp 7A; 7B; 7C lần lượt là a; b; c (cây) (a; b; c $\in {{N}^{*}}$)

 

Sau khi lớp 7A trồng được $\frac{1}{5}$ số cây của lớp. Lớp 7B trồng được $\frac{1}{3}$ số cây của lớp và lớp 7C trồng được $\frac{3}{7}$ số cây của lớp thì số cây còn lại của của lớp 7A là $a-\frac{1.a}{5}=\frac{4a}{5}$ , của lớp 7B là $b-\frac{1.b}{3}=\frac{2b}{3}$, của lớp 7C là $c-\frac{3.c}{7}=\frac{4c}{7}$.

Theo bài ra ta có:

$\frac{4}{5}a=\frac{2}{3}b=\frac{4}{7}c$$\Rightarrow \frac{a}{10}=\frac{b}{12}=\frac{c}{14}$ và $a\text{ }+\text{ }b\text{ }+\text{ }c\text{ }=\text{ }36$

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

$\frac{a}{10}=\frac{b}{12}=\frac{c}{14}=\frac{a+b+c}{10+12+14}=\frac{36}{36}=1$

$\Rightarrow a=10(TM);\,\,b=12(TM);\,\,c=14(TM)$

Vậy số cây trồng được của ba lớp 7A; 7B; 7C lần lượt là 10 cây; 12 cây; 14 cây.

Bài 5: HD

a) Chứng minh $\Delta AHB\,=\,\Delta AHC\,\,\,(c-c-c)$

$\Rightarrow \,\,\widehat{AHB}=\,\widehat{AHC}=\frac{{{180}^{0}}}{2}={{90}^{0}}$            

Þ $AH\bot BC$ tại $H$ .

b) *Chứng minh $\Delta BHD\,=\,\Delta CHD\,\,\,(c-c-c)$

$\Rightarrow \,\,\widehat{BHD}=\,\widehat{CHD}=\frac{{{180}^{0}}}{2}={{90}^{0}}$

* $\,\,\widehat{AHB}+\,\widehat{BHD}={{180}^{0}}$Þ $A,H,D$ thẳng hàng

Bài 6:  HD

a)Nối $A$ với $C$

Chứng minh được $\Delta ABC\,=\,\Delta ADC\,\,\,(c-c-c)$

$\Rightarrow \,\,\widehat{BAC}=\,\widehat{DAC}$(cặp góc tương ứng )  mà $AC$ là tia nằm trong $\widehat{BAD}\,$

Þ$AC$ là tia phân giác của $\widehat{BAD}$

Þ$AC$là tia phân giác của góc $xAy$ ( Vì $B\in Ax$; $D\in Ay$)

b) Nối $B$ với $D$

Chứng minh $\Delta ABD\,=\,\Delta CBD\,\,\,(c-c-c)$

$\Rightarrow \,\,\widehat{ABD}=\,\widehat{CBD}$(cặp góc tương ứng )

mà $B\text{D}$ là tia nằm trong $\widehat{ABC}\,$

Þ$B\text{D}$ là tia phân giác của $\widehat{ABC}\,$

c) $AD\text{//}BC$.

Vì $\Delta ABC\,=\,\Delta ADC\,\,\,(c-c-c)$

$\Rightarrow \,\,\widehat{BCA}=\,\widehat{DAC}$(cặp góc tương ứng )

Mà hai góc này ở vị trí so le trong Þ $A\text{D}//BC$.

d) Gọi $M$là trung điểm của $B\text{D}$

* Chứng minh $\Delta ABM\,=\,\Delta ADM\,\,\,(c-c-c)$

$\Rightarrow \,\,\widehat{AMB}=\,\widehat{AMD}=\frac{{{180}^{0}}}{2}={{90}^{0}}$

*Chứng minh $\Delta CBM\,=\,\Delta CDM\,\,\,(c-c-c)$

$\Rightarrow \,\,\widehat{CMB}=\,\widehat{CMD}=\frac{{{180}^{0}}}{2}={{90}^{0}}$

* Ta có:$\,\,\widehat{AMD}+\widehat{CMD}={{180}^{0}}$Þ $A,M,C$ thẳng hàng Þ $AC\bot B\text{D}$tại $M$

 

 

 

 

 

 

- Hết –

 

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản