Bài tập tuần môn Toán lớp 7 - Tuần 10

PHIẾU HỌC TẬP TOÁN 7 TUẦN 10

Đại số 7 :       Ôn tập chương I

Hình học 7:   § 2. Hai tam giác bằng nhau

†††††††††

Bài 1:   Thực hiện phép tính : (tính nhanh nếu có thể)

a)    $\frac{1}{7} - \frac{4}{7}$                 b)   $\frac{5}{2} + \frac{1}{5}\left( {\frac{{ - 3}}{4}} \right)$                       c)   $2\frac{1}{2} + \frac{4}{7}:\left( {\frac{{ - 8}}{9}} \right)$

d)$\left( {25.2,54} \right).4$                                                          e) $9\frac{2}{7}:\frac{{ - 5}}{8} - 4\frac{2}{7}:\frac{{ - 5}}{8}$

Bài 2:  a) Tìm các số a, b, c biết rằng: $\frac{a}{3} = \frac{b}{2} = \frac{c}{5}$  và a - b + c = -12

b,  Tìm x, y, z biết  rằng:   https://toan123.vn/assets/media/screenshot-4_4.png    và   x2 – y2 + 2z2 = 108

Bài 3: Tìm x biết :      $\frac{3}{4} + \frac{2}{5}x = \frac{{29}}{{60}}$

Bài 4:  Thực hiện phép tính rồi làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai:

            a) 5,143 + 11,351                                            b) 13,429 -  7,254 

Bài 5*:  Tìm x,y,z biết: $\left| {3x - 5} \right| + {\left( {2y + 5} \right)^{20}} + {(4z - 3)^{206}} \le 0$

Bài 6:   Cho $\Delta ABC = \Delta HIK$ . Tính chu vi của mỗi tam giác trên biết rằng AB = 6cm, AC = 8cm, IK = 12cm

 

 

 

Bài 7:   $\Delta DEF$  và $\Delta ABC$ có bằng nhau không? Vì sao? Nếu có hãy viết kí hiệu bằng nhau theo 3 cách.  (hình vẽ)

Bài 8:   Cho biết $\Delta DEF = \Delta MNP$ ,

Hãy viết các cặp yếu tố tương ứng?

 

                                                           https://toan123.vn/assets/media/screenshot-5_5.png

 

 

 

PHẦN HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1:  

a) $\frac{1}{7} - \frac{4}{7} = \frac{{ - 3}}{7}$

b) $\frac{2}{5} + \frac{1}{5}.\left( {\frac{{ - 3}}{4}} \right)$ $ = \frac{2}{5} + \frac{{1.( - 3)}}{{5.4}}$ $ = \frac{2}{5} + \frac{{ - 3}}{{20}}$ $ = \frac{8}{{20}} + \frac{{ - 3}}{{20}} = \frac{5}{{20}} = \frac{1}{4}$

c) $2\frac{1}{2} + \frac{4}{7}:\left( {\frac{{ - 8}}{9}} \right)$ $ = \frac{5}{2} + \frac{4}{7}.\frac{9}{{ - 8}}$ $ = \frac{5}{2} + \frac{{ - 9}}{{14}}$ $ = \frac{{35}}{{14}} + \frac{{ - 9}}{{14}} = \frac{{26}}{{14}} = 1\frac{6}{7}$

d) $\left( {4,25.20} \right).5$  $ = 4,25{\rm{ }}.\left( {20{\rm{ }}.{\rm{ }}5} \right)$ $ = {\rm{ }}4,25{\rm{ }}.{\rm{ }}100$  = 425           

e) $8\frac{2}{9}:\frac{{ - 3}}{7} - 5\frac{2}{9}:\frac{{ - 3}}{7}$  = $\left( {8\frac{2}{9} - 5\frac{2}{9}} \right):\frac{{ - 3}}{7}$ =$3.\frac{{ - 7}}{3} =  - 7$                  

Bài 2:

a, Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta được :

$\frac{a}{3} = \frac{b}{2} = \frac{c}{5} = \frac{{a - b + c}}{{3 - 2 + 5}} = \frac{{ - 10,2}}{6} =  - 1,7$  

Suy ra: $a =  - 1,7.3 =  - 5,1$

             $b =  - 1,7.2 =  - 3,4$

             $c =  - 1,7.5 =  - 8,5$

Vậy a = - 5,1; b = - 3,4; c = - 8,5

 

  b,  Áp dụng  tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có

            https://toan123.vn/assets/media/screenshot-6_4.png

            $ \Rightarrow $  x2 = 16 $ \Rightarrow $ > x = 4 hoặc x = - 4

                 y2 = 36 $ \Rightarrow $ > y = 6  hoặc y = - 6

                z2  = 64 $ \Rightarrow $  z = 8 hoặc z = - 8

KL: Vậy x = 5, y = 6, z = 8 hoặc x = - 4; y = - 6; z = -8 là giá trị cần tìm

Bài 3: $\frac{2}{5}x = \frac{{29}}{{60}} - \frac{3}{4}$   $ \Rightarrow $  $\frac{2}{5}x = \frac{{ - 4}}{{15}}$  $ \Rightarrow $  $x = \frac{{ - 4}}{{15}}:\frac{2}{5} = \frac{{ - 2}}{3}$

 

 

 Bài 4: Thực hiện phép tính rồi làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai:

a) 8,452 + 12,322 = 20,774 $ \approx $  20,77                                                 

b) 7,128 -  4,183 = 2,945 $ \approx $  2,95

 

Bài 5*:   $\left| {3x - 5} \right| + {\left( {2y + 5} \right)^{208}} + {(4z - 3)^{20}} \le 0$

Ta có:  $\left| {3x - 5} \right| \ge 0$ ; ${\left( {2y + 5} \right)^{208}} \ge 0$ ; (4z – 3)20 $ \ge $ 0  

$ \Rightarrow \left| {3x - 5} \right| + {\left( {2y + 5} \right)^{208}} + {(4z - 3)^{20}} \ge 0$                                                           

Mà $\left| {3x - 5} \right| + {\left( {2y + 5} \right)^{208}} + {(4z - 3)^{20}} \le 0$

$ \Rightarrow \left| {3x - 5} \right| + {\left( {2y + 5} \right)^{208}} + {(4z - 3)^{20}} = 0$

Khi và chỉ khi:$\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
{3x - 5 = 0}\\
{2y + 5 = 0}\\
{4z - 3 = 0}
\end{array}} \right.$    $ \Rightarrow $   $\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
{x = \frac{5}{3}}\\
{y = \frac{{ - 5}}{2}}\\
{z = \frac{3}{4}}
\end{array}} \right.$    . Kết luận:  vậy x, y, z cần tìm là ....       

Bài 6: $\Delta ABC = \Delta HIK$ . Nên AB = HI = 6cm, AC = HK = 8cm, BC =IK = 12cm.

Chu vi tam giác ABC là AB + AC + BC = 6 + 8 + 12 = 26cm.

Chu vi tam giác HIK là HI + HK + KI = 6 + 8 + 12 = 26 cm.

Bài 7:   $\Delta ABC$ và $\Delta EDF$  là hai tam giác bằng nhau vì $\widehat A = \widehat E;\widehat B = \widehat D;\widehat C = \widehat F$  và AB = ED,

AC = EF; BC = DF.

 3 cách ký hiệu bằng nhau của tam giác là:

$\Delta ABC = \Delta EDF$  

$\Delta BAC = \Delta DEF$

         $\Delta CBA = \Delta FDE$

Bài 7:  $\Delta DEF = \Delta MNP$  . Ta có: $\widehat D = \widehat M;\widehat E = \widehat N;\widehat F = \widehat P;{\rm{ DE = MN; DF = MP; EF}} = NP$

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản