Bài tập tuần môn Toán lớp 7 - Tuần 04

 PHIẾU HỌC TẬP TOÁN 7 TUẦN 04

Đại số 7 : § 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng trừ nhân chia số thập phân.

Hình học 7:   § 5:  Tiên đề Ơclit về đường thẳng song song

†††††††††

Bài 1:   Tìm $x$ biết:

a) $\left| x+\frac{1}{3} \right|=0$                 b) $\left| x \right|-\frac{3}{5}=\frac{5}{9}$                        c) $\left| x+\frac{3}{4} \right|=\frac{1}{2}$                 

d) $\left| \frac{5}{18}-x \right|-\frac{7}{24}=0$                 e) $\frac{2}{5}-\left| \frac{1}{2}-x \right|=6$                        f) $\left| \frac{3}{8}-x \right|+\frac{5}{6}=\frac{7}{4}$

g) $\left| x:\left( -\frac{5}{6} \right)-\frac{3}{4} \right|=2$                    h) $\left| -2:x+\frac{5}{6} \right|=\frac{3}{4}$                        i) $\left| \left( -\frac{2}{3} \right).x+\frac{3}{8} \right|.\left( -\frac{8}{5} \right)=-\frac{8}{15}$

Bài 2: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

a) $A=2-\left| x+\frac{5}{6} \right|$             b) $B=5-\left| \frac{2}{3}-x \right|$

Bài 3: Tìm $x$, $y$, $z$ $\in \mathbb{Q}$ biết:                                                a) $\left| {x + \frac{1}{2}} \right| + \left| {y - \frac{3}{4}} \right| + \left| {z - 1} \right| = 0$ 

b) $\left| {x - \frac{3}{4}} \right| + \left| {\frac{2}{5} - y} \right| + \left| {x - y + z} \right| = 0$                                         c) $\left| {x - \frac{2}{3}} \right| + \left| {x + y + \frac{3}{4}} \right| + \left| {y - z - \frac{5}{6}} \right| = 0$

 

Em hãy cố gắng giải bằng nhiều cách:

 1. Tính $\widehat{AIC}$
 2. Chứng minh AB // EF
 3. Tính $\widehat{IFE}$

 

 

 

 

 

 

- Hết –

 

PHẦN HƯỚNG DẪN GIẢI

 

 

Bài 1:   HS tự kết luận.

\[a){\rm{ }}\left| {x + \frac{1}{3}} \right| = 0 \Leftrightarrow x + \frac{1}{3} = 0 \Leftrightarrow x =  - \frac{1}{3}\]

b) \[\left| x \right| - \frac{3}{5} = \frac{5}{9} \Leftrightarrow \left| x \right| = \frac{{52}}{{45}} \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x =  - \frac{{52}}{{45}}\\
x = \frac{{52}}{{45}}
\end{array} \right.\]

$c){\rm{ }}\left| {x + \frac{3}{4}} \right| = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x + \frac{3}{4} =  - \frac{1}{2}\\
x + \frac{3}{4} = \frac{1}{2}
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x =  - \frac{5}{4}\\
x =  - \frac{1}{4}
\end{array} \right.$
$\begin{array}{l}
d)\;{\rm{ }}\left| {\frac{5}{{18}} - x} \right| - \frac{7}{{24}} = 0 \Leftrightarrow \left| {\frac{5}{{18}} - x} \right| = \frac{7}{{24}}\\
 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
\frac{5}{{18}} - x =  - \frac{7}{{24}}\\
\frac{5}{{18}} - x = \frac{7}{{24}}
\end{array} \right.\\
 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = \frac{{41}}{{72}}\\
x =  - \frac{1}{{72}}
\end{array} \right.
\end{array}$

e) $\frac{2}{5} - \left| {\frac{1}{2} - x} \right| = 6 \Leftrightarrow \left| {\frac{1}{2} - x} \right| =  - \frac{{28}}{5}$

mà $\left| {\frac{1}{2} - x} \right| \ge {0_{}}\forall x$

$\begin{array}{l}
f){\rm{ }}\left| {\frac{3}{8} - x} \right| + \frac{5}{6} = \frac{7}{4} \Leftrightarrow \left| {\frac{3}{8} - x} \right| = \frac{{11}}{{12}}\\
 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
\frac{3}{8} - x =  - \frac{{11}}{{12}}\\
\frac{3}{8} - x = \frac{{11}}{{12}}
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = \frac{{31}}{{24}}\\
x =  - \frac{{13}}{{24}}
\end{array} \right.
\end{array}$
\[\begin{array}{l}
g){\rm{ }}\left| {x:\left( { - \frac{5}{6}} \right) - \frac{3}{4}} \right| = 2 \Leftrightarrow \left| { - \frac{6}{5}x - \frac{3}{4}} \right| = 2\\
 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
 - \frac{6}{5}x - \frac{3}{4} =  - 2\\
 - \frac{6}{5}x - \frac{3}{4} = 2
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = \frac{{25}}{{24}}\\
x =  - \frac{{55}}{{24}}
\end{array} \right.
\end{array}\]

b) Điều kiện $x\ne 0$

i) $\left| {\left( { - \frac{2}{3}} \right)x + \frac{3}{8}} \right|.\left( { - \frac{8}{5}} \right) =  - \frac{8}{{15}} \Leftrightarrow \left| { - \frac{2}{3}x + \frac{3}{8}} \right| = \frac{1}{3} \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
 - \frac{2}{3}x + \frac{3}{8} =  - \frac{1}{3}\\
 - \frac{2}{3}x + \frac{3}{8} = \frac{1}{3}
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = \frac{{17}}{{16}}\\
x = \frac{1}{{16}}
\end{array} \right.$

Vậy $x\in \left\{ \frac{1}{16};\frac{17}{16} \right\}$

.

 

 

 

Bài 2:

$A=2-\left| x+\frac{5}{6} \right|$

Có $\left| x+\frac{5}{6} \right|\ge 0\Rightarrow -\left| x+\frac{5}{6} \right|\le 0\Rightarrow 2-\left| x+\frac{5}{6} \right|\le 2$

$\Rightarrow A\le 2$. Dấu $''=''$ xảy ra khi $x+\frac{5}{6}=0\Rightarrow x=-\frac{5}{6}$

Vậy GTLN của $A$ là $2$ khi $x=-\frac{5}{6}$

$B=5-\left| \frac{2}{3}-x \right|$

Có $\left| \frac{2}{3}-x \right|\ge 0\Rightarrow -\left| \frac{2}{3}-x \right|\le 0\Rightarrow 5-\left| \frac{2}{3}-x \right|\le 5$

$\Rightarrow B\le 5$. Dấu $''=''$ xảy ra khi $\frac{2}{3}-x=0\Rightarrow x=\frac{2}{3}$

Vậy GTLN của $B$ là $5$ khi $x=\frac{2}{3}$

 

Bài 3: 

a)$\left| {x + \frac{1}{2}} \right| + \left| {y - \frac{3}{4}} \right| + \left| {z - 1} \right| = 0$

mà $\left| {x + \frac{1}{2}} \right| \ge 0;\left| {y - \frac{3}{4}} \right| \ge 0;\left| {z - 1} \right| \ge 0$

$ \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
\left| {x + \frac{1}{2}} \right| = 0\\
\left| {y - \frac{3}{4}} \right| = 0\\
\left| {z - 1} \right| = 0
\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x + \frac{1}{2} = 0\\
y - \frac{3}{4} = 0\\
z - 1 = 0
\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x =  - \frac{1}{2}\\
y = \frac{3}{4}\\
z = 1
\end{array} \right.$

Vậy $x=-\frac{1}{2}$; $y=\frac{3}{4}$; $z=1$                                              

 

b) $\left| {x - \frac{3}{4}} \right| + \left| {\frac{2}{5} - y} \right| + \left| {x - y + z} \right| = 0$

mà $\left| {x - \frac{3}{4}} \right| \ge 0;\left| {\frac{2}{5} - y} \right| \ge 0;\left| {x - y + z} \right| \ge 0$

$ \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
\left| {x - \frac{3}{4}} \right| = 0\\
\left| {\frac{2}{5} - y} \right| = 0\\
\left| {x - y + z} \right| = 0
\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x = \frac{3}{4}\\
y = \frac{2}{5}\\
z = y - x
\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x = \frac{3}{4}\\
y = \frac{2}{5}\\
z = \frac{{ - 7}}{{20}}
\end{array} \right.$

Vậy $x=\frac{3}{4}$; $y=\frac{2}{5}$; $z=-\frac{7}{20}$

 

c) $\left| {x - \frac{2}{3}} \right| + \left| {x + y + \frac{3}{4}} \right| + \left| {y - z - \frac{5}{6}} \right| = 0$

mà $\left| {x - \frac{2}{3}} \right| \ge 0;\left| {x + y + \frac{3}{4}} \right| \ge 0;\left| {y - z - \frac{5}{6}} \right| \ge 0$

$ \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
\left| {x - \frac{2}{3}} \right| = 0\\
\left| {x + y + \frac{3}{4}} \right| = 0\\
\left| {y - z - \frac{5}{6}} \right| = 0
\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x = \frac{2}{3}\\
y =  - \frac{3}{4} - x\\
z = y - \frac{5}{6}
\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x = \frac{2}{3}\\
y =  - \frac{{17}}{{12}}\\
z =  - \frac{9}{4}
\end{array} \right.$

Vậy $x=\frac{2}{3}$; $y=-\frac{17}{12}$; $z=-\frac{9}{4}$

.

 

Bài 4:

 1. Ta có: $\left. \begin{array}{l}
  AB \bot BC(gt)\\
  {\rm I}C \bot BC(gt)
  \end{array} \right\} \Rightarrow AB//IC$
   (dấu hiệu)

$ \Rightarrow \widehat {IAB} + \widehat {AIC} = 180^\circ $  ( hai góc trong cùng phía)

$ \Rightarrow 45^\circ  + \widehat {AIC} = 180^\circ  \Rightarrow \widehat {AIC} = 135^\circ $  

C2: Suy ra $\widehat {{\rm{CIF}}}{\rm{ = 4}}{{\rm{5}}^0}$  mà $\widehat {{\rm{AIF}}} = {180^0} \Rightarrow \widehat {AIC} = {135^0}$  

 1. Ta có $\left. \begin{array}{l}
  CD \bot DE(gt)\\
  FE \bot DE(gt)
  \end{array} \right\} \Rightarrow CD//FE$
   (dấu hiệu)  (1)

Mà AB // IC (cm a)  (2)

Từ (1) ; (2) suy ra AB // FE (t/c)

C2: $\widehat{\text{DIF}}\text{=}\widehat{\text{AIC}}={{135}^{0}}$ . Lại có DI // EF nên $\widehat{\text{IF}E}+\widehat{D\text{IF}}={{180}^{0}}$ (2 góc trong cùng phía) $\Rightarrow \widehat{\text{IF}E}={{45}^{0}}$

Hay $\widehat{\text{BAF}}\text{=}\widehat{\text{AFE}}={{45}^{0}}$ mà hai góc này ở vị trí so le trong nên AB // EF.

$AB//FE(cmt)\Rightarrow \widehat{IFE}=\widehat{IAB}$ (hai góc so le trong)

Mà $\widehat {IAB} = 45^\circ  \Rightarrow \widehat {IF{\rm{E}}}{\rm{ = 45}}^\circ $

Lưu ý: Vì HS lớp 7 chưa học đến dấu tương đương, tuy nhiên trình bày lời giải bài tìm x tôi sử dụng dấu tương đương, dấu ngoặc hoặc để GV nhìn kết quả cho tiện.

- Hết -

 

  

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản