Bài tập tuần môn Toán lớp 7 - Tuần 03

PHIẾU HỌC TẬP TOÁN 7 TUẦN 03

Đại số 7 :  § 3: Nhân, chia số hữu tỉ

Hình học 7:   § 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

†††††††††

Bài 1:  

a) $-6.\left( -\frac{2}{3} \right).0,25$

b) $-\frac{15}{4}.\left( \frac{-7}{15} \right).\left( -2\frac{2}{5} \right)$

c) $\left( -2\frac{1}{5} \right).\left( \frac{-9}{11} \right).\left( -1\frac{1}{14} \right).\frac{2}{5}$

d) $\left( -5\frac{1}{2} \right).\left( \frac{-1}{2} \right)-\frac{2}{3}.\left( -\frac{2}{3} \right)$

e) $\left( 1\frac{1}{4} \right).\left( \frac{-8}{15} \right)-\frac{3}{5}+\frac{2}{5}.\left( -\frac{3}{4} \right)$

f) $(-0,125).(-16).\left( -\frac{8}{9} \right).(-0,25)$

g) $\frac{5}{8}+2\frac{1}{4}.1\frac{2}{3}-\frac{1}{4}.\frac{5}{6}$

h) $\left( 13\frac{9}{11}:\frac{38}{49}-5\frac{2}{11}:\frac{38}{49} \right):\left( \frac{49}{38}.\frac{5}{11} \right)$

i) $\frac{11}{30}+\frac{18}{35}.\left( \frac{35}{54}-\frac{49}{18}-\frac{28}{48} \right)$

j) $\frac{-23}{39}.\frac{-13}{56}.\frac{70}{23}:\frac{125}{75}$

 

Bài 2:  Tìm x

a) $\frac{-1}{10}+\frac{2}{5}x+\frac{7}{20}=\frac{1}{10}$

b) $\frac{1}{3}+\frac{1}{2}:x=-\frac{1}{5}$

c) $-\frac{2}{3}:x+\frac{5}{8}=-\frac{7}{12}$

d) $\frac{1}{2}x+2\frac{1}{2}=3\frac{1}{2}x-\frac{3}{4}$

e) $\frac{2}{3}x-\frac{2}{5}=\frac{1}{2}x-\frac{1}{3}$

f) $\frac{1}{3}x+\frac{2}{5}\left( x+1 \right)=0$

 

 

 

PHẦN HƯỚNG DẪN GIẢI

 

 


Bài 3:

a) $\frac{5.18-10.27+15.36}{10.36-20.54+30.72}=\frac{5.18-5.18.3+5.18.6}{10.36-10.36.3+10.36.6}=\frac{5.18(1-3+6)}{10.36(1-3+6)}=\frac{1}{4}$

b) $\left( \frac{1}{2}-1 \right)\left( \frac{1}{3}-1 \right)\left( \frac{1}{4}-1 \right).....\left( \frac{1}{1999}-1 \right)=\frac{-1}{2}.\frac{-2}{3}.\frac{-3}{4}....\frac{-1998}{1999}=\frac{1}{1999}$

c) $-1\frac{1}{2}.\left( -1\frac{1}{3} \right).\left( -1\frac{1}{4} \right)......\left( -1\frac{1}{1999} \right)=\frac{-3}{2}.\frac{-4}{3}.\frac{-5}{4}.....\frac{-2000}{1999}=1000$

Bài 4:

Xét các góc tạo bởi đường thẳng a và cát tuyến c

*) Ta có

$\widehat{{{A}_{1}}}=\widehat{{{A}_{3}}}$( đối đỉnh)

mà $\widehat{{{A}_{1}}}={{50}^{0}}$=> $\widehat{{{A}_{3}}}={{50}^{0}}$

*) Vì $\widehat{{{A}_{1}}}+\widehat{{{A}_{2}}}={{180}^{0}}$( hai góc kề bù )

mà $\widehat{{{A}_{1}}}={{50}^{0}}$=> $\widehat{{{A}_{2}}}={{180}^{0}}-{{50}^{0}}={{130}^{0}}$

Mà $\widehat{{{A}_{2}}}=\widehat{{{A}_{4}}}$( đối đỉnh) =>$\widehat{{{A}_{4}}}={{130}^{0}}$

*) Ta có

$\widehat{{{B}_{1}}}=\widehat{{{B}_{3}}}$( đối đỉnh)

mà $\widehat{{{B}_{1}}}={{50}^{0}}$=> $\widehat{{{B}_{3}}}={{50}^{0}}$

*) Vì $\widehat{{{B}_{1}}}+\widehat{{{B}_{2}}}={{180}^{0}}$( hai góc kề bù )

mà $\widehat{{{B}_{1}}}={{50}^{0}}$=> $\widehat{{{B}_{2}}}={{180}^{0}}-{{50}^{0}}={{130}^{0}}$

Mà $\widehat{{{B}_{2}}}=\widehat{{{B}_{4}}}$( đối đỉnh) =>$\widehat{{{B}_{4}}}={{130}^{0}}$

Nhận xét: Theo hình vẽ trên ta có:

Hai góc so le trong bất kỳ bằng nhau.

Hai góc đồng bị bất kỳ bằng nhau.

Hai góc trong cùng phía bù nhau. (Tổng hai góc trong cùng phía bằng 180o)

 

- Hết –

 

 

 

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản