Bài tập tuần môn Toán lớp 6 - Tuần 33

Phiếu bài tập - Tuần 33

Số học: Tìm một số biết giá trị phân số của nó

Bài 1. Tìm một số biết:

  1. 20% của số đó là 1,2.
  2.  của số đó là -12.
  3. 0,25  của số đó là .
  4. 37,5%  của số đó là 15.
  5. 12,5% của số đó là 13.
  6.  của số đó là 9.

Bài 2. Một đội công nhân sửa một đoạn đường trong ba ngày. Ngày thứ nhất sửa 59  đoạn đường. Ngày thứ hai sửa 14  đoạn đường. Ngày thứ ba đội sửa 7m còn lại. Hỏi đoạn đường dài bao nhiêu mét?

Bài 3. Sau khi cắt một tấm vải đi 59  tấm và rồi lại cắt 14  tấm nữa thì còn lại 7m. Hỏi tấm vải lúc đầu dài bao nhiêu mét?

Bài 4. Số sách ở ngăn A bằng 23  số sách ở ngăn B. Nếu chuyển 9 cuốn sách từ ngăn B sang ngăn A thì số sách ở ngăn A bằng 1312  số sách ở ngăn B. Tính số sách ở ngăn B.

Bài 5*. Chứng tỏ rằng A =  

Hình học: Ôn tập chương II

Bài 6. Cho xOy=900 , vẽ tia Oz  nằm trong xOy  sao cho xOz=300 .

a, Tính yOz .

b, Trên hình vẽ có những góc nào phụ nhau?

c, Cho tia Oz’ là tia đối của tia Oz. Tính số đo góc kề bù với góc yOz?

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản