Bài tập tuần môn Toán lớp 6 - Tuần 32

Phiếu bài tập - Tuần 32

Số học: Tìm giá trị phân số của một số cho trước

Bài 1. Tính:

  1.  của 200
  2.  của
  3.  của
  4. 20%  của 15
  5.  của 23
  6. 0,75  của 35

Bài 2. Bạn Xuân mua một hộp bút màu và một tập giấy vẽ hết 18 000 đồng. Biết giá tiền tập giấy bằng 12  giá tiền hộp bút. Tính giá tiền hộp bút, tập giấy?

Bài 3. Một đội công nhân phải sửa đoạn đường 60m trong ba ngày. Ngày thứ nhất làm được 15  đoạn đường. Ngày thứ hai làm được 23  đoạn đường. Hỏi ngày thứ ba làm được bao nhiêu mét?

Bài 4*.        

a, Chứng tỏ rằng:

b, Tính tổng:        S=

.

Hình học: Ôn tập chương I

Bài 5. Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Oy và Oz sao cho xOy=50°; xOz=120° .

a, Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

b, Tính yOz .

c, Vẽ tia Ot là tia phân giác của yOz . Tính zOt  và tOx .

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản