Bài tập tuần môn Toán lớp 6 - Tuần 31

Phiếu bài tập - Tuần 31

Số học: Ôn tập phép cộng trừ nhân chia phân số

Bài 1. Thực hiện phép tính:

Bài 2. Lớp 6A có 48 học sinh. Cuối năm học có 34  số học sinh đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ. Hỏi lớp 6A có bao nhiêu học sinh đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ/

Hình học: Ôn tập chương II

Bài 3. Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Ot, Oy sao cho

 xOt=60°, xOy=120° .

a, Tính số đo tOy ?

b, Tia Ot có là phân giác của góc xOy không? Vì sao?

c, Vẽ tia Om là tia đối của tia Ot. So sánh mOy  và xOy .

Bài 4. Vẽ đoạn thẳng BC = 4cm và trung điểm M của nó.

a, Vẽ một điểm A sao cho AB = 2,5cm, AM = 3cm, vẽ tam giác ABM và tam giác ABC.

b, Trên đoạn thẳng AM vẽ điểm G sao cho AG = 2cm, vẽ các tia BG và CG cắt AC và AB theo thứ tự tại N và L. Dùng compa để kiểm tra xem N và L theo thứ tự có phải là trung điểm của AC và BA không?

Bài 5. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA, vẽ tia OB và OC sao cho AOB=60° ; AOC=130° .

a, Trong tia OA, OB, OC tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

b, Tính BOC ? Tia OB có phải là tia phân giác của AOC  không? Vì sao?

c, Gọi OD là tia đối của tia OA. Tính DOB ?

d, Gọi tia OE là tia phân giác của góc DOC. Tính EOB ?

 

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản