Bài tập tuần môn Toán lớp 6 - Tuần 30

Phiếu bài tập - Tuần 30

Ôn tập các phép cộng trừ nhân chia phân số

Bài 1. Tìm x, biết:

Bài 2. Tính (tính hợp lý nếu có thể)

  1. .
  2.   

Bài 3. Cho phân số     phải cộng thêm vào tử số và trừ đi ở mẫu cùng với một số nguyên nào để được phân số có giá trị là    .

Bài 4. Tìm phân số biết rằng phân số đó có giá trị bằng phân số     và hiệu giữa tử số và mẫu số là 128.

Bài 5. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A =   .

 

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản