Bài tập tuần môn Toán lớp 6 - Tuần 29

Phiếu bài tập - Tuần 29

Số học: Phép nhân và phép chia phân số

Bài 1. Thực hiện phép tính rồi tìm số nghịch đảo của kết quả tìm được:

Bài 2. Tìm x, biết:

Bài 3. Tính:

Bài 4. Tính nhanh: M =   .

Hình học: Đường tròn

Bài 5. Cho đoạn thẳng AB = 3cm.

a, Vẽ đường tròn (A; 1,5cm) và đường tròn (B; 1cm). Hỏi có điểm nào vừa cách A là 1,5cm, vừa cách B là 1cm không? Vì sao?

b, Hãy nêu cách vẽ điểm M vừa cách A là 3cm, vừa cách B là 3cm.

Bài 6. Cho AOB=140° . Vẽ tia phân giác OC của góc đó, tia OD là tia đối của tia OA. Tính AOC, DOC ?

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản