Bài tập tuần môn Toán lớp 6 - Tuần 27+28

Phiếu bài tập - Tuần 27+28

Đề cương ôn tập kiểm tra môn Toán giữa kì II

Bài 1. Tính hợp lý (nếu có thể):

  1. 35.18-5.7.28
  2. 24.(16-5)+16.(24-5)
  3. 31.-(18)+31.(-81)-31
  4. 13.(23+22)-3.(17+28) 

Bài 2. Tính hợp lý (nếu có thể):

Bài 3. Tìm số nguyên x, y, z biết:

  1. -

Bài 4. Hai tổ công nhân tham gia sửa một đoạn đường. Nếu làm riêng thì tổ I sửa xong trong 4 giờ, tổ II sửa xong trong 6 giờ. Nếu cả hai cùng làm thì trong một giờ sẽ sửa được mấy phần đoạn đường đó?

Bài 5. Ba người cùng làm một công việc. Nếu làm riêng, người thứ nhất phải mất 5 giờ, người thứ hai mất 4 giờ và người thứ ba mất 6 giờ. Nếu làm chung ba người đó làm xong công việc trong bao lâu?

Bài 6. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy, Oz sao cho xOy=40°, xOz=80° .

a, Tính góc yOz ?

b, Tia Oy có là tia phân giác của góc xOz không? Vì sao?

c, Vẽ tia Om là tia đối của tia Oy. Tính góc mOx ?

Bài 7. Cho tia Oz, Oy cùng nằm trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, biết .

a, Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa?

b, Tính góc yOz?

c, Vẽ tia Oa là tia đối của tia Oz. Tia Ox có phải là tia phân giác của góc yOa không?

Bài 8. Cho hai góc xOy và yOz kề nhau, . Vẽ tia Om là tia đối của tia Oy, tia Ot là tia phân giác của góc xOy.

a, Tia Ox là tia phân giác của góc nào? Vì sao?

b, Tính góc xOz.

Phần dành cho học sinh khá, giỏi:

Bài 9. Cho A = . Chứng tỏ rằng A là phân số tối giản với mọi n là số nguyên.

Bài 10. Cho biểu thức B = .

a, Tìm n để B là phân số.

b, Tìm n là số nguyên để B là số nguyên.

Bài 11. Tìm giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất của biểu thức sau (nếu có):

  1. A =
  2. B =
  1. C =
  2. D =

Bài 12. a, Chứng tỏ rằng tổng của các phân số sau lớn hơn :

A = .

b, Cho . Chứng tỏ rằng B > 1.

c, Cho C = . Chứng tỏ rằng C < 2.

Bài 13. Cho a, b, c, d là các số nguyên dương. Chứng tỏ rằng:

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản