Bài tập tuần môn Toán lớp 6 - Tuần 26

Phiếu bài tập - Tuần 26

Số học: So sánh – Phép cộng phân số

Bài 1. Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần:   .

Bài 2. So sánh các phân số:

Bài 3. Tính:

Bài 4. Hai vòi nước cùng chảy vào bể cạn. Nếu chảy một mình thì vòi A cần 5 giờ đầy bể, vòi B cần 4 giờ mới đầy bể. Hỏi hai vòi cùng chảy một giờ đã được nửa bể chưa?

Bài 5*. Tìm các số nguyên a để biểu thức sau có giá trị là số nguyên:

 M = .

Hình học: Tia phân giác của góc

Bài 6. Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oz và Oy sao cho xOz=75°; xOy=150° .

a, Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

b, Tính zOy .

c, Tia Oz có phải là tia phân giác của xOy

  không? Vì sao?

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản