Bài tập tuần môn Toán lớp 6 - Tuần 25

Phiếu bài tập - Tuần 25

Số học: Quy đồng mẫu nhiều phân số

Bài 1. Quy đồng mẫu các phân số sau:

Bài 2. Viết các phân số sau dưới dạng phân số có mẫu là 24: .

Bài 3*. Rút gọn rồi quy đồng những phân số sau:

  1.     
  2.     

Bài 4*. Chứng tỏ rằng mọi phân số có dạng sau đều là phân số tối giản:

Hình học: Tia phân giác của góc

Bài 5. Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA, vẽ các tia OB, OC, OD sao cho AOB=30°, AOC=60° .

  1. Tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
  2. Tính BOC?
  3. Tia OB là tia phân giác của góc nào? Vì sao?
  4. Cho AOD=90° . Tia OC là tia phân giác của góc nào? Vì sao?

 

 

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản