Bài tập tuần môn Toán lớp 6 - Tuần 24

Phiếu bài tập - Tuần 24

Số học: Tính chất cơ bản của phân số - Rút gọn phân số

Bài 1. Rút gọn các phân số sau:

Bài 2. Tìm các số nguyên x, y biết:

Bài 3. Tìm các phân số bằng với phân số   , biết rằng tổng của tử và mẫu của phân số đó bằng -150 .

Bài 4*. Chứng minh rằng nếu  thì a=b=c .

Hình học: Khi nào thì xOy+yOz=xOz ?

Bài 5. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Oy, xác định hai tia Ox và Oz sao cho xOy=45°, zOy=25° .

a, Tia nào nằm giữa hai tia còn lại?

b, Tính zOx ?

Bài 6. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA ta vẽ ba tia OB, OC, OD sao cho AOB=40°, AOC=90°, AOD=120° . Xét ba tia OA, OB, OC, tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Tính số đo của góc BOC.

 

 

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản