Bài tập tuần môn Toán lớp 6 - Tuần 22

Phiếu bài tập - Tuần 22

Số học: Ôn tập chương II

Bài 1. Tính (tính hợp lý nếu có thể)

  1. -23.13.125
  2. 17.38-5-38.17-1
  3. -41.135+135.-58-135

Bài 2. Tìm x:

  1. -10-x-5+3-x=-8
  2. 10+3x-1=10+6x
  3. x+1x-2=0

Bài 3. a, Tìm tất cả các ước của 15 mà lớn hơn -5.

          b, Tìm x, biết x chia hết cho 13 và -14<x<27 .

Bài 4. So sánh:

A = 5.73.-8.-9.-697.11.-1  và B = -2.3942.598.-3.-7.87623

Bài 5*. Tính tổng: S = 1-3+32-33+…+399-3100 .

 

 

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản