Bài tập tuần môn Toán lớp 6 - Tuần 21

Phiếu bài tập - Tuần 21

Số học: Ôn tập chương II

Bài 1. Tính nhanh:

Bài 2. Tìm xZ :

  1. 2+3x=-15-19
  2. 2x-5=-17+12
  3. 10-x-5=-5-7-11
  4. x-3=0
  5. 7-x.2x-4=0

Bài 3. Tính giá trị của biểu thức:

  1.  với m=-16, n=-4 .
  2. B = -34x+34y  biết x-y=2 .
  3. ax-ay+bx-by  biết a+b=-7  và x-y=-1 .

Bài 4. Tìm n biết:

  1. 3⋮n+5
  2. -3n+2⋮2n+1

Bài 5*. Tìm các số nguyên x và y sao cho:

 

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản