Bài tập tuần môn Toán lớp 6 - Tuần 20

Phiếu bài tập - Tuần 20

Số học: Quy tắc chuyển vế - Nhân hai số nguyên

Bài 1. So sánh:

  1. -37.7  với 0
  2. -15.25  với -7
  3. -13.(-4)  với 3.-7

Bài 2. Tính giá trị biểu thức:

  1. -55.-25.(-x)  với x=8 .
  2. -1.-2.-3.-4.-5.(-x)  với x=-10 .
  3. 12.-3.-7.x  với x=-2 .

Bài 3. Tìm số nguyên x biết:

  1. 17+x=15
  2. x-19=22
  3. 4+-5+-1+x=-10
  4. -3+8+x+-7=-15+3

Hình học: Nửa mặt phẳng

Bài 4. Trên một nửa mặt phẳng bờ a lấy 2 điểm M và N, trên nửa mặt phẳng đối với nửa mặt phẳng đó lấy điểm P (M, N, P không thuộc a). Gọi H và K lần lượt là giao điểm của hai đoạn thẳng MP và NP với a.

a, Tia MK nằm giữa hai tia nào? Tia NH nằm giữa hai tia nào?

b, Hai đoạn MK và NH có cắt nhau không?

Bài 5. Từ điểm O trên đường thẳng xy, vẽ ba tia Oz, Ot, Ou. Có một đường thẳng a cắt bốn tia Ox, Oz, Ot, Ou lần lượt tại A, B, C, D.

a, Hãy vẽ hình.

b, Từ hình vẽ hãy kể tên các tia nằm giữa hai tia khác.

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản