Bài tập tuần môn Toán lớp 6 - Tuần 16

Phiếu bài tập - Tuần 16

Số học: Tính chất của phép cộng các số nguyên

Bài 1. Tính:

 1. 35+-78+78
 2. -235+5+-45+-25
 3. 36+-18+-19+18+15
 4. 170+-15+-19+-25+15
 5. 86+-34+59+(-48)
 6. -28+-42+66+42

Bài 2. Rút gọn biểu thức:

 1. -28 + a + 8
 2. b + 37 + (-15)
 3. c + 29 + (-c) + (-9)
 4. d + 13 + |d| + |-13|

Bài 3. Tính tổng các số nguyên x thỏa mãn:

 1. -30<x≤30
 2. x<10

Bài 4. Cho x-21; -20; -19; -17; -18  y∈{-3; -4;…; -13; -14}

 1. Có bao nhiêu giá trị x+y  khác nhau?
 2. Hãy xác định giá trị bé nhất và giá trị lớn nhất của x+y .

Hình học: Ôn tập chương I

Bài 5. Vẽ đường thẳng xy. Lấy điểm O bất kỳ trên xy rồi lấy MOx, NOy .

a, Kể tên các tia đối gốc O.

b, Kể tên các tia trùng nhau gốc N.

c, Các tia MN và Ny có là hai tia trùng nhau không?

d, Trong ba điểm M, N, O điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

Bài 6. Trên tia Ox đặt OA = 4cm, OB = 8cm. Từ điểm C ở ngoài đường thẳng AB hãy vẽ đường thẳng OC, tia CA, đoạn thẳng CB.

a, Tính độ dài đoạn thẳng AB.

b, Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao?

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản