Bài tập tuần môn Toán lớp 6 - Tuần 15

Phiếu bài tập - Tuần 15

Số học: Cộng hai số nguyên

Bài 1. Tính:

 1. 128++62+25
 2. -75+-5+(-18)
 3. 21++14+-15 
 1. -12+-15-25
 2. +28+-25--10
 3. -1++2+-30+4+-5 

Bài 2. So sánh:

 1. 4+7  và 4+7
 2. -4+-7  và -4+-7
 1. -52+17  và 52+-17
 2. -29++15  và +29+-15

Bài 3. Tính tổng S1+S2  với S1=1+3+5+7+…+49   

S2=-51+-53+-55+…+-99

Bài 4. Tìm x biết:

a) x-40=-10                                         b) x—50=90

c) x+1  là số nguyên dương nhỏ nhất

d) x-50  là số nguyên âm lớn nhất có 2 chữ số

Bài 5. Điền dấu “>, <, =” vào chỗ chấm cho thích hợp:

 1. -56+-16…. -40
 2. 9+-33…14+-28
 3. -47-24+-23 
 4. (-85) ...... (-67) + (-19)
 5. (-35) + 28 ...... 35 + (-28)
 1. 64 + (-36) + (-24) ..... 4
 2. (-28) + (-13) ..... (-29) + (-13)
 3. (-21) + (-19) ...... 0 ...... |-21| + |-19|
 4. (-92) + 46 ....... 17 + 68
 5. 53 + (-53) ....... (-2014) + 2014

Hình học: Ôn tập chương I

Bài 6. Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau:

 1. Điểm D nằm ngoài đường thẳng AC
 2. Ba điểm M, N, P thẳng hàng
 3. Ba điểm P, Q, R không thẳng hàng
 4. Bốn điểm A, B, C, D thẳng hàng sao cho B nằm giữa A và N, M nằm giữa A và B

Bài 7. Bốn điểm A, B, C, D cùng thuộc đường thẳng a sao cho C nằm giữa A và B còn B nằm giữa C và D. Cho biết AB = 5cm, AD = 8cm và BC = 2cm.

a, Chứng tỏ rằng: AC = BD.                b, So sánh hai đoạn thẳng AB và CD.

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản