Bài tập tuần môn Toán lớp 6 - Tuần 14

Phiếu bài tập - Tuần 14

Số học: Tập hợp các số nguyên

Bài 1. Trong các cách viết sau cách nào viết đúng, cách nào viết sai:

a) -3 < 0                           b) 5 > -5                                    c) -12 > -11

d) -9=9                      e) -2020<2020                   f) -16<-15

Bài 2. Cho tập hợp M = {0; -10; -8; 4; 2}

  1. Viết tập hợp N gồm các phần tử là số đối của các phần tử thuộc tập hợp M.
  2. Viết tập hợp P gồm các phần tử của M và N.

Bài 3.

  1. Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: 2; 0; -1; -5; -17; 8.
  2. Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần: -103; 2004; 15; 9; -5; 2004

Bài 4. Tìm số nguyên x, biết:

a) x+6=-27                               b) -5.x=-20                 

c) x=-17  và x>0                      d) x=23  và x < 0

Bài 5. Tìm các số nguyên x thỏa mãn một trong các điều kiện:

a, 2≤x≤4

b, -3<x≤2

c, 0<x<1

Hình học: Ôn tập chương I

Bài 6. Cho đoạn thẳng AB = 9cm. Trên tia AB lấy điểm M sao cho AM = 3cm. Gọi I là trung điểm của MB.

a, Tính độ dài MI.

b, Chứng tỏ M là trung điểm của đoạn thẳng AI.

Bài 7. Trên đường thẳng d lấy 2 điểm A và B sao cho AB = 5cm. Trên tia AB lấy 2 điểm C và D sao cho AC = 3cm, AD = 7cm.

a, Tính độ dài BC.

b, Chứng tỏ B là trung điểm của đoạn thẳng CD.

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản