Bài tập tuần môn Toán lớp 6 - Tuần 13

Phiếu bài tập - Tuần 13

Số học: Ôn tập chương I

Bài 1. Thực hiện phép tính:

 1. 3.24+22.32-50
 2. 4.52-3.23+33.32
 3. 11+159.37+185-31:14
 4. 3280-32.73-23.49

Bài 2. Cho a=36, b=15, c=27

 1. Tìm ƯCLN(a; b; c)
 2. Tìm BCNN(a; b; c)

Bài 3. Người ta muốn chia 374 quyển vở; 68 cái thước và 818 nhãn vở thành các phần thưởng như nhau. Hỏi có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu phần thưởng, mỗi phần thưởng có bao nhiêu quyển vở, thước, nhãn vở?

Bài 4. Một liên đội thiếu niên khi xếp hàng 2, hàng 4; hàng 5 thì vừa đủ. Biết số học sinh trong khoảng từ 200 đến 300. Tính số học sinh.

Bài 5. Tìm số tự nhiên n để:

 1. 4n-7⋮n-1
 2. 5n-8⋮4-n

Bài 6. Tìm a, b thỏa mãn:

 1. 18ab  chia hết cho 2, 3.
 2. 34a5b  chia hết cho 4 và 9.

Hình học: Ôn tập chương I

Bài 7. Vẽ đường thẳng xy. Lấy điểm O bất kỳ trên xy rồi lấy MOx, NOy .

 1. Kể tên các tia đối gốc O.
 2. Kể tên các tia trùng nhau gốc N.
 3. Các tia MN và Ny có là hai trùng nhau không?

Bài 8. Trên tia Ox lấy điểm A và B sao cho OA = 2cm, OB = 4cm.Trên tia đối của tia Ox lấy điểm C sao cho OC = 2OA.

 1. Tính độ dài AB.
 2. Đoạn thẳng OB có là trung điểm là điểm nào? Vì sao?
 3. Chứng tỏ O là trung điểm của CB.
Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản