Bài tập tuần môn Toán lớp 6 - Tuần 12

Phiếu bài tập - Tuần 12

Số học: Bội chung nhỏ nhất

Bài 1. Tìm BCNN rồi tìm BC của các số sau:

a) 60 và 90                                b) 15; 225 và 378                      c) 12; 18; 26 và 65

Bài 2. Tìm số tự nhiên x, biết:

 1. 120⋮x;240x, 300⋮x, x≥10
 2. x16;x15;x11, x<3000

Bài 3. Một đám đất hình chữ nhật chiều dài 72m, chiều rộng 56m. Người ta muốn chia đám đất đó thành những khoảnh đất hình vuông bằng nhau để trồng rau. Tính độ dài lớn nhất của cạnh hình vuông?

Bài 4. Một liên đội thiếu niên khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 5, hàng 7 thì vừa đủ. Biết số học sinh trong khoảng 400 đến 500. Tính số học sinh.

Bài 5. Một số tự nhiên khi chia cho 4, cho 5, cho 6 đều dư 1. Tìm số đó, biết rằng số đó nhỏ hơn 400 và chia hết cho 7.

Bài 6. Có 3 chiếc thuyền, thuyền thứ nhất có 6 ngày cập bến một lần, thuyền thứ hai 5 ngày, thuyền thứ ba 9 ngày. Ba thuyền cùng khởi hành cùng một lúc. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày thì:

 1. Thuyền thứ nhất cùng cập bến thuyền thứ hai?
 2. Thuyền thứ nhất cùng cập bến thuyền thứ ba?
 3. Cả ba thuyền cùng cập bến một lúc?

Hình học: Trung điểm của đoạn thẳng

Bài 7. Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 6cm.

 1. Trong 3 điểm O, A, B điểm nào nằm giữa? Tại sao?
 2. Tính AB?
 3. A có là trung điểm của OB không? Tại sao?
 4. Lấy K thuộc tia Ox sao cho BK = 2cm. Tính OK.

Bài 8. Trên tia Ax lấy ba điểm M, N, E sao cho AM = 5cm, AN = 7,5cm, AE = 10cm.

 1. Tính đoạn MN, NE, ME.
 2. N có là trung điểm đoạn ME không? Tại sao.
Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản