Bài tập tuần môn Toán lớp 6 - Tuần 11

Phiếu bài tập - Tuần 11

Số học: Ước chung lớn nhất

Bài 1. Tìm ƯCLN rồi tìm ƯC của các số sau:

a) 18 và 54                                          b) 42; 56 và 72

c) 15; 33 và 63                                    d) 12; 7 và 6

Bài 2. Tìm số tự nhiên x, biết:

  1. 144⋮x, 360⋮x  và x>9
  2. 45⋮x, 205⋮x  và x<10

Bài 3. Trong một buổi liên hoan ban tổ chức đã mua 144 cái bánh, 35 cái kẹo và 117 quả quýt chia đều ra các đĩa. Có thể chia nhiều nhất thành bao nhiêu đĩa và khi đó mỗi đĩa có bao nhiêu cái bánh, cái kẹo, quả quýt.

Bài 4. Hương có 6 hộp mỗi hộp có 11 viên kẹo xanh, 5 hộp mỗi hộp có 12 viên kẹo hồng. Hương muốn chia đều số kẹo vào các túi sao cho mỗi túi đều có cả hai loại kẹo. Hỏi có thể chia số kẹo đó vào nhiều nhất bao nhiêu túi, mỗi túi có bao nhiêu kẹo xanh, bao nhiêu kẹo hồng?

Bài 5. Một trường có ba khối 6, 7, 8 theo thứ tự có 300 học sinh, 276 học sinh, 252 học sinh xếp hàng dọc để diễu hành sao cho hàng dọc của mỗi khối là như nhau. Có thể xếp nhiều nhất thành mấy hàng dọc để mỗi khối đều không có ai lẻ hàng? Khi đó mỗi khối có bao nhiêu hàng ngang?

Bài 6*. Tìm số tự nhiên a, b biết: a+b=162  và ƯCLN(a, b) = 18

Hình học: Khi nào thì AM + MB = AB

Bài 7. Trên tia Ox, đặt hai điểm A và B sao cho OA = 2cm, OB = 8cm.

  1. Tính độ dài đoạn AB.
  2. Trên tia Ox lấy điểm M sao cho MA = MB. Độ dài OM bao nhiêu?

Bài 8. Cho điểm A, B, C thuộc tia Ox sao cho OA = 2cm, OB = 5cm, OC = 8cm.

  1. Hỏi trong ba bộ điểm (O, A, B); (O, B, C) điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?
  2. So sánh BC và AB.
  3. Chứng tỏ điểm B nằm giữa hai điểm C và A.

 

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản