Bài tập tuần môn Toán lớp 6 - Tuần 10

Phiếu bài tập - Tuần 10

Số học: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố - ước chung và bội chung

Bài 1. Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố và cho biết mỗi số đó chia hết cho những số nguyên tố nào?

          a) 320                              b) 800                              c) 150                    d) 2700

Bài 2. Viết tất cả các ước của a, b, c biết rằng:

          a,) a = 11.13                     b) b = 54                           c) c = 22.7

Bài 3. Viết các tập hợp:

 1. Ư(12); Ư(18); ƯC(12, 18)
 2. Ư(27); Ư(36); ƯC(27, 36)
 3. B(12); B(18); BC(12, 18)
 4. B(15); B(9); BC(15, 9)

Bài 4. Tìm số tự nhiên n biết:

 1. n15, n30  và 80<n<185
 2. 75⋮n, 45⋮n  và 3≤n≤17

Bài 5*. Tìm x, y biết:

 1. 2x.3y=18
 2. 22x.3y=12

Bài 6*.

 1. Tìm số tự nhiên p sao cho p+1;p+2;p+3  đều là số nguyên tố.
 2. Tìm số nguyên tố p sao cho p+10  và p+14  cũng là số nguyên tố.

Hình học: Khi nào thì AM + MB = AB

Bài 7. Cho đoạn thẳng AB = 8cm. Điểm C nằm giữa hai điểm A và B sao cho CB = 3cm. So sánh độ dài AC và CB.

Bài 8. Trên tia Oa, lấy điểm M và N sao cho OM = 5cm, ON = 10cm.

 1. Tính đoạn MN?
 2. So sánh OM và ON.
 3. Trên tia đối của tia Oa lấy điểm P sao cho OP = 5cm. Tính đoạn MP và NP.

 

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản