Bài tập tuần môn Toán lớp 6 - Tuần 07

Phiếu bài tập - Tuần 7

Số học: Dấu hiệu chia hết cho 2 và 5

Bài 1. Viết các tập hợp số x, thỏa:

 1. 312≤x≤320  và x:2
 2. 124≤x≤145  và x5

Bài 2. Dùng ba trong bốn chữ số 8, 6, 5, 0, viết tất cả các số có ba chữ số sao cho:

 1. Số đó chia hết cho 2
 2. Số đó chia hết cho 5
 3. Số đó chia hết cho 2 và cho 5

Bài 3. Chứng minh rằng tích của ba số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 2

Bài 4. Thực hiện phép tính:

 1. 23.15-115-12-52
 2. 30:175:355-135+37.5
 3. 84.85.13+27.89:5.226

Hình học: Đoạn thẳng

Bài 5. Cho hai đường thẳng a và b cắt nhau tại điểm O. Gọi M là điểm thuộc đường thẳng a, N là một điểm thuộc đường thẳng B (M, N khác điểm O).

 1. Hãy vẽ điểm A sao cho M nằm giữa O và A, rồi vẽ điểm B sao cho B nằm giữa O và N.
 2. Kể tên các đoạn thẳng có trong hình.
 3. Gọi I là giao điểm của hai đường thẳng AB và MN. Điểm I nằm giữa hai điểm nào? Điểm I có nằm giữa A và N không?
 4. Kể tên các tia trùng nhau gốc A.
 5. Kể tên các tia đối nhau gốc M.
Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản