Bài tập tuần môn Toán lớp 6 - Tuần 06

Phiếu bài tập - Tuần 6

Số học: Ôn tập tập hợp – các phép tính

Bài 1. Tìm số phần tử của mỗi tập sau:

  1. A = {xN|10≤x≤25}
  2. B =
  3. C =
  4. D là tập hợp các số lẻ không lớn hơn 25

Bài 2. Cho tập hợp B =  

  1. Viết các tập hợp con của tập hợp B mà mọi phần tử của nó đều là số chẵn.
  2. Viết các tập hợp con của tập hợp B mà mọi phần tử của nó đều là số lẻ.

Bài 3. Thực hiện phép tính:

 

Bài 4. Tìm số tự nhiên x biết:

 

Bài 5. So sánh: a/  và   b   và  

Hình học: Ôn tập tia

Bài 6. Cho hai điểm A, B nằm trên đường thẳng xy. Tia Ot cắt đường thẳng xy tại điểm C sao cho C nằm giữa A và B (điểm O không thuộc đường thẳng xy). Vẽ các đường thẳng AO, BO.

  1. Trên hình có bao nhiêu tia? Đó là những tia nào?
  2. Tia đối của tia Ct là tia nào? Kể tên các tia trùng với tia AB?

Bài 7. Vẽ hai tia Ox, Oy không đối nhau. Trên tia Ox lấy các điểm A, B, C. Trên tia Oy lấy các điểm D, E, F. Hãy vẽ các điểm L, M, N với:

          + Điểm L là giao điểm của hai đường thẳng AE, BD.

          + M là giao điểm của hai đường thẳng AF và CD.

          + N là giao điểm của hai đường thẳng BF và CE.

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản