Bài tập tuần môn Toán lớp 6 - Tuần 05

Phiếu bài tập - Tuần 5

Số học: Nhân chia lũy thừa cùng cơ số

Bài 1. Viết kết quả các phép tính sau dưới dạng lũy thừa

 1. 48.84
 2. 512.7-511.10
 3. 220.15+210.85
 4. 2716:910
 5. 1253:254
 6. 244:34-3212:1612

Bài 2. Tìm số tự nhiên x, biết:

 1. 390-x-7=169:13
 2. x-140:7=33-23.
 3. 70-5.x-3=45
 4. 2x=32

Bài 3. a/ Cho biết 37.3=111 . Không làm phép nhân, hãy viết ngay kết quả của các phép tính sau:

                    37.12 = ?                và                37.27 = ?

b/ Cho biết 15 873.7=11 111 . Không làm phép nhân, hãy viết ngay kết quả của phép tính:

                    15 873.28=?         và                15 873.63 = ?

Hình học: Tia

Bài 4. Cho điểm C nằm giữa hai điểm A và B, điểm M nằm giữa hai điểm A và C, điểm N nằm giữa hai điểm C và B.

 1. Tìm các tia trùng nhau có gốc C
 2. Tìm tia đối của các tia MC, tia NB, tia CM
 3. Giải thích vì sao điểm C nằm giữa hai điểm M và N

Bài 5. Cho điểm A thuộc đường thẳng xy, điểm B thuộc tia Ax, điểm C thuộc tia Ay.

 1. Tìm các tia đối của tia Ax
 2. Tìm các tia trùng nhau với tia Ax.
 3. Trên hình vẽ có bao nhiêu tia? (hai tia trùng nhau chỉ kể là một tia)
Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản