Bài tập tuần môn Toán lớp 6 - Tuần 04

Phiếu bài tập - Tuần 4

Số học: Phép cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa

Bài 1. Thực hiện phép tính bằng cách hợp lý:

  1. 44.52.60:(11.13.15)
  2. 458321-99999
  3. 98.7676-9898.76:(2001.2002.2003…2010)
  4. 46.37+46.73+54.267-54.167

Bài 2. Tìm số tự nhiên x biết:

  1. x-36:18=12
  2. 5x-23=33
  3. 7x-13=22.32
  4. 3x-9.12=32.23

Bài 3. Cho A=1+3+32+33+…+310 . Tìm số tự nhiên n biết 2.A+1=3n

Bài 4. Một phép chia có tổng số bị chia, số chia bằng 80. Biết rằng thương là 3 và số dư là 4. Tìm số bị chia và số chia.

Hình học: Điểm – Đường thẳng

Bài 5.

  1. Cho 4 điểm A, B, C, D trong đó ba điểm A, B, C thẳng hàng và ba điểm B, C, D thẳng hàng. Có thể kết luận gì về 4 điểm A, B, C, D.
  2. Vẽ năm điểm A, B, C, D, E thỏa mãn tất cả các điều kiện sau đây:

+ Điểm C nằm giữa điểm A và điểm B

+ Ba điểm C, B, E thẳng hàng

+ Điểm A và điểm B cùng phía đối với điểm E

+ Điểm D không thuộc đường thẳng BC

Hỏi:       

- Có bao nhiêu đường thẳng phân biệt đi qua các cặp điểm trong các điểm đã cho?

-Chỉ rõ các điểm cùng phía đối với điểm B? Khác phía đối với điểm B?

 

 

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản