Bài tập tuần môn Toán lớp 6 - Tuần 03

Phiếu bài tập - Tuần 3

Số học: Phép cộng, nhân, chia, trừ

Bài 1. Tính bằng cách hợp lí:

 1. 81+243+19
 2. 5.25.2.16.4
 3. 1+3+5+7+9+…+2013
 1. 1+2+3+4+…+n
 2. 36.28+36.82+64.69+64.41 
 3. 2.3.12+4.6.42+8.27.3 
 1. 100+98+96+…+2-97-95-…-1

Bài 2. Tìm số tự nhiên x, y biết:

 1. x-42-110=0
 2. 315+146-x=401
 3. 2436:x=12
 4. 6x-5=613
 5. 74.x-3=0
 6. x-36:18=12

Bài 3. a/ Một phép trừ có tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu bằng 1062. Số trừ lớn hơn hiệu là 279. Tìm số trừ và số bị trừ.

b/ Một phép chia có thương bằng 82, số dư bằng 47, số bị chia nhỏ hơn 4000. Tìm số chia.

Hình học: Đường thẳng đi qua hai điểm

Bài 4. Em hãy cho biết có thể vẽ được bao nhiêu đường thẳng phân biệt đi qua các cặp điểm trong mỗi trường hợp sau:

 1. Với hai điểm phân biệt cho trước.
 2. Với ba điểm phân biệt cho trước và không thẳng hàng.
 3. Với bốn điểm phân biệt cho trước, trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng.
 4. Với 10 điểm phân biệt cho trước, trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng.
 5. Với n điểm phân biệt cho trước, trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng.

Bài 5.

 1. Vẽ bốn điểm A, B, C, D sao cho A, B, C thẳng hàng và C, D, B thẳng hàng. Hỏi bốn điểm A, B, C, D có luôn luôn thẳng hàng hay không?
 2. Vẽ năm điểm A, B, C, D, E sao cho A, B, C thẳng hàng và D, B, E thẳng hàng. Hỏi năm điểm A, B, C, D, E có luôn thẳng hàng hay không?
Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản