Bài tập tuần môn Toán lớp 6 - Tuần 02

Phiếu bài tập - Tuần 2

Số học: Số phần tử - Phép cộng và phép nhân

Bài 1. Cho biết số phần tử của các tập hợp sau:

M = {1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25}

E = { nN|n≤100 }                                                       F =

G =

Bài 2. Cho M = {a; b; c}. Hãy viết tất cả các tập hợp con của M gồm:

a, 1 phần tử                    b, 2 phần tử                   c, 3 phần tử

Bài 3. Thực hiện phép tính theo cách hợp lí:

 1. 99-97+95-93+91-89+…+7-5+3-1
 2. 189+424+511+276+55
 1. 125.37.32:4
 2. 36.28+36.82+64.141-64.41
 3. 5+8+11+14+..+302
 4. 7+11+15+19+..+203
 

Bài 4. Tìm số tự nhiên x, y biết:

 1. x-32:16=48
 2. 814-x-305=712 
 3. xy-2x=5

 

 1. x+x+1+x+2+…+x+100=10100

Hình học: Ba điểm thẳng hàng

Bài 5. Vẽ hình theo cách diễn đạt sau: (Vẽ trên cùng một hình)

 1. Vẽ hai điểm A, B. Vẽ đường thẳng m đi qua hai điểm A, B.
 2. Điểm D nằm giữa hai điểm A và B, điểm C không thuộc đường thẳng m.
 3. Hãy kể tên 3 điểm không thẳng hàng.
 4. Vẽ các đường thẳng đi qua cả hai điểm C, A.

Bài 6. Cho hai điểm A, B. Hãy vẽ các điểm C, E, K sao cho các điều kiện sau đây đồng thời được thỏa mãn.

+ C không thẳng hàng với A và B

+ E không thẳng hàng với A và B

+ C, E, B thẳng hàng

+ A, E, K thẳng hàng

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản