Bài tập tuần môn Toán lớp 6 - Tuần 01

Phiếu bài tập - Tuần 1

Số học: Phần tử - Tập hợp số tự nhiên

Bài 1. Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:

 1. Tập hợp các số tự nhiên khác 0 và nhỏ hơn hoặc bằng 27.
 2. Tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số và có tận cùng là 5.
 3. Tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số, chữ số hàng đơn vị lớn hơn chữ số hàng chục là 1.
 4. Tập hợp các số tự nhiên x thỏa mãn 5-2.x=2 .

Bài 2. Cho A = {2; 4; ...}

 1. Số 2 gọi là số hạng thứ nhất, số 4 là số hạng thứ hai, .... Hỏi số thứ 1005 là số nào?
 2. Tính tổng: S=2+4+…+2014 .

Bài 3. Tìm x, biết:

 1. 6.x+4.x=2010
 2. x-4.x-7=0

Bài 4. Cho tập hợp A = {5; 7; 9; 11}, B = {3; 5; 7} và  . Hãy điền dấu thích hợp vào chỗ trống:

11 .... A;      10 ... B;        {5; 7} ... A;   A ... B;           ... B

Hình học: Điểm – đường thẳng

Bài 5. Cho 3 điểm A, B, C. Điểm A nằm trên đường thẳng m và đường thẳng m không đi qua điểm B và điểm C.

 1. Hãy vẽ hình và viết kí hiệu.
 2. Lấy điểm D nằm trên đường thẳng AB.
 3. Hãy vẽ đường thẳng n vừa đi qua điểm B, vừa đi qua điểm C. Hãy kể tên những điểm mà đường thẳng n không đi qua, hãy viết kí hiệu.

Bài 6. Cho đường thẳng a và điểm A thuộc đường thẳng a và điểm B không thuộc đường thẳng a.

 1. Vẽ hình và viết kí hiệu.
 2. Vẽ điểm M thuộc đường thẳng a (M   A).

Vẽ điểm N khác điểm B không thuộc đường thẳng a.

 

 

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản