Bài 4: PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VỚI HỆ SỐ THỰC

4. PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VỚI HỆ SỐ THỰC

4.1. Căn bậc hai của số thực âm

  • Cho số z, nếu có số phức ${z_1}$ sao cho ${z_1}^2 = z$ thì ta nói ${z_1}$ là một căn bậc hai của z.
  • Mọi số phức $z \ne 0$ đều có hai căn bậc hai.
  • Căn bậc hai của số thực  z âm là $ \pm i\sqrt {\left| z\right|} $.

Tổng quát, các căn bậc hai của số thực a âm là $\pm i\sqrt {\left| a \right|} $.

4.2. Phương trình bậc hai với hệ số thực

Cho phương trình bậc hai ${\rm{a}}{{\rm{x}}^2} + b{\rm{x}} + c,\forall a,b,c \in R'a \ne 0$. Xét biệt số $\Delta  = {b^2} - 4{\rm{a}}c$ của phương trình. Ta thấy:

  • Khi $\Delta$ = 0, phương trình có một nghiệm thực $x =  - \frac{b}{{2a}}$.      
  • Khi $\Delta$ > 0, phương trình có hai nghiệm thực phân biệt ${x_{1,2}} =  - \frac{{b \pm \sqrt \Delta  }}{{2a}}$
  • Khi $\Delta$ < 0, phương trình có hai nghiệm phức ${x_{1,2}} =  - \frac{{b \pm i\sqrt {\left| \Delta  \right|} }}{{2a}}$.
Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản