Bài 3: TẬP HỢP ĐIỂM BIỂU DIỄN SỐ PHỨC

Một số tập hợp điểm biểu diễn số phức z thường gặp:

  • ax + by +c =0 $ \Rightarrow $tập hợp điểm là đường thẳng
  • x = 0  $ \Rightarrow $ tập hợp điểm là trục tung Oy                        
  • y = 0  $ \Rightarrow $ tập hợp điểm là trục hoành Ox
  • ${{\rm{(x}} - a)^2} + {(y - b)^2} < {{\rm{R}}^2} \Rightarrow $ tập hợp điểm là hình tròn tâm I(a;b) bán kính R
  • ${\rm{[}}\begin{array}{*{20}{c}}
   {{{{\rm{(x}} - a)}^2} + {{(y - b)}^2}{\rm{ = }}{{\rm{R}}^2}}\\
   {x{}^2 + {y^2} - 2{\rm{ax - 2by + c = 0}}}
   \end{array} \Rightarrow $
    tập hợp điểm là đường tròn có tâm I (a;b) bán kính $R = \sqrt {{a^2} + {b^2} - c} $            
  • x > 0  $ \Rightarrow $ tập hơp điểm là miền bên phải trục tung
  • y < 0  $ \Rightarrow $tập hợp điểm là miền phía dưới trục hoành           
  • x < 0 $ \Rightarrow $ tập hợp điểm là miền bên trái trục tung
  • y > 0  $ \Rightarrow $tập hợp điểm là phía trên trục hoành           
  • $y = {\rm{a}}{{\rm{x}}^2} + b{\rm{x}} + c \Rightarrow $ tập hợp điểm là đường Parabol
  • $\frac{{{x^2}}}{{{a^2}}} + \frac{{{y^2}}}{{{b^2}}} = 1 \Rightarrow $tập hợp điểm là đường Elip                                 
  • $\frac{{{x^2}}}{{{a^2}}} - \frac{{{y^2}}}{{{b^2}}} = 1 \Rightarrow $ tập hợp điểm là đường Hyperbol 
Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản