Bài 1: LŨY THỪA VÀ HÀM SỐ LŨY THỪA

 

 

1. LŨY THỪA VÀ HÀM SỐ LŨY THỪA

1.1. Khái niệm lũy thừa

1.1.1. Lũy thừa với số mũ nguyên

Cho $n$ là một số nguyên dương.

Với $a$ là số thực tùy ý, lũy thừa bậc $n$ của a là tích của $n$ thừa số $a$.

${{a}^{n}}=\underbrace{a.a......a}_{n}$($n$ thừa số).

Với $a\ne 0.$ thì  ${{a}^{0}}=1{{a}^{-n}}=\frac{1}{{{a}^{n}}}$

Ta gọi $a$ là cơ số, $n$ là mũ số. Và chú ý ${{0}^{0}}$ và ${{0}^{-n}}$ không có nghĩa.

1.1.2. Một số tính chất của lũy thừa

 • Giả thuyết rằng mỗi biểu thức được xét đều có nghĩa:

${{a}^{\alpha }}\cdot {{a}^{\beta }}={{a}^{\alpha +\beta }};$ $\frac{{{a}^{\alpha }}}{{{a}^{\beta }}}={{a}^{\alpha -\beta }};$ ${{({{a}^{\alpha }})}^{\beta }}={{a}^{\alpha .\beta }}\ ;$ ${{(ab)}^{\alpha }}={{a}^{\alpha }}\cdot {{b}^{\alpha }};$

${{\left( \frac{a}{b} \right)}^{\alpha }}=\frac{{{a}^{\alpha }}}{{{b}^{\alpha }}};$ ${{\left( \frac{a}{b} \right)}^{-\alpha }}={{\left( \frac{b}{a} \right)}^{\alpha }}\cdot $

 • Nếu $a>1$ thì ${{a}^{\alpha }}>{{a}^{\beta }}\Leftrightarrow \alpha >\beta $;     
 • Nếu $0<a<1$ thì ${{a}^{\alpha }}>{{a}^{\beta }}\Leftrightarrow \alpha <\beta $.
 • Với mọi $0<a<b$, ta có:

${{a}^{m}}<{{b}^{m}}\Leftrightarrow m>0$

${{a}^{m}}>{{b}^{m}}\Leftrightarrow m<0$

 Chú ý:

 • Các tính chất trên đúng trong trường hợp số mũ nguyên hoặc không nguyên.
 • Khi xét lũy thừa với số mũ $0$ và số mũ nguyên âm thì cơ số $a$ phải khác $0$.
 • Khi xét lũy thừa với số mũ không nguyên thì cơ số $a$ phải dương.

1.2. Phương trình ${{x}^{n}}=b.$

Ta có kết quả biện luận số nghiệm của phương trình ${{x}^{n}}=b$ như sau:

 • Trường hợp n lẻ:

Với mọi số thực $b$, phương trình có nghiệm duy nhất.

 • Trường hợp n chẵn:
 • Với $b<0$, phương trình vô nghiệm.
 • Với $b=0$, phương trình có một nghiệm $x=0.$
 • Với $b>0$, phương trình có hai nghiệm trái dấu, kí hiệu giá trị dương là $\sqrt[n]{b}$, còn giá trị âm là $-\sqrt[n]{b}$. 

1.3. Một số tính chất của căn bậc $n$

Với $a,b\in \mathbb{R};n\in {{\mathbb{N}}^{*}}$, ta có:

 • $\sqrt[2n]{{{a}^{2n}}}=\,a,\forall a$      
 • $\sqrt[2n+1]{{{a}^{2n+1}}}=a,\forall a$
 • $\sqrt[2n]{ab}=\sqrt[2n]{a}\cdot \sqrt[2n]{b},\forall ab\ge 0$
 •  $\sqrt[2n+1]{ab}=\sqrt[2n+1]{a}\cdot \sqrt[2n+1]{b},\forall a,b$
 • $\sqrt[2n]{\frac{a}{b}}=\frac{\sqrt[2n]{a}}{\sqrt[2n]{b}},\forall ab\ge 0,b\ne 0$
 • $\sqrt[2n+1]{\frac{a}{b}}=\frac{\sqrt[2n+1]{a}}{\sqrt[2n+1]{b}},\forall a,\forall b\ne 0$
 • $\sqrt[n]{{{a}^{m}}}={{\left( \sqrt[n]{a} \right)}^{m}},\forall a>0$, $n$ nguyên dương, $m$ nguyên
 • $\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}}=\sqrt[nm]{a},\forall a\ge 0$, $n$,$m$nguyên dương
 • Nếu $\frac{p}{n}=\frac{q}{m}$ thì $\sqrt[n]{{{a}^{p}}}=\sqrt[m]{{{a}^{q}}}\,,\forall a>0,m,n$nguyên dương $p,q$ nguyên

Đặc biệt: $\sqrt[n]{a}=\sqrt[m\cdot n]{{{a}^{m}}}$

1.4. Hàm số lũy thừa

1.4.1. Khái niệm

Xét hàm số $y={{x}^{\alpha }}$, với $\alpha $ là số thực cho trước.

Hàm số $y={{x}^{\alpha }}$, với $\alpha \in \mathbb{R}$, được gọi là hàm số lũy thừa.

Chú ý.

Tập xác định của hàm số lũy thừa $y={{x}^{\alpha }}$ tùy thuộc vào giá trị của $\alpha $. Cụ thể.

 • Với $\alpha $ nguyên dương, tập xác định là $\mathbb{R}.$
 • Với $\alpha $ nguyên âm hoặc bằng $0$, tập xác định là $\mathbb{R}\backslash \left\{ 0 \right\}.$
 • Với $\alpha $ không nguyên, tập xác định $\left( 0;+\infty  \right).$

1.4.2. Khảo sát hàm số lũy thừa $y={{x}^{\alpha }}$

Tập xác định của hàm số lũy thừa $y={{x}^{\alpha }}$ luôn chứa khoảng $\left( 0;+\infty  \right)$ với mọi $\alpha \in \mathbb{R}.$ Trong trường hợp tổng quát, ta khảo sát hàm số $y={{x}^{\alpha }}$ trên khoảng này.

 

$y = {x^\alpha },\alpha  > 0.$

$y = {x^\alpha },\alpha  < 0.$

 1. Tập xác định: $\left( {0; + \infty } \right).$
 2. Sự biến thiên

$y' = \alpha .{x^{\alpha  - 1}} > 0\begin{array}{*{20}{c}}
{}&{\forall x > 0.}
\end{array}$

Giới hạn đặc biệt:

$\mathop {\lim }\limits_{x \to {0^ + }} {x^\alpha } = 0\begin{array}{*{20}{c}}
,&{\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } }
\end{array}{x^\alpha } =  + \infty .$

Tiệm cận: không có.

 1. Bảng biến thiên.

                                 $ + \infty $

y’

                   +

y

https://toan123.vn/assets/media/screenshot-41_3.png

 

 1. Tập xác định: $\left( {0; + \infty } \right).$
 2. Sự biến thiên

$y' = \alpha .{x^{\alpha  - 1}} < 0\begin{array}{*{20}{c}}
{}&{\forall x > 0.}
\end{array}$

Giới hạn đặc biệt:

$\mathop {\lim }\limits_{x \to {0^ + }} {x^\alpha } =  + \infty \begin{array}{*{20}{c}}
,&{\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } }
\end{array}{x^\alpha } = 0.$

Tiệm cận:

Ox là tiệm cận ngang.

Oy là tiệm cận đứng.

 1. Bảng biến thiên.

                               $ + \infty $

y’

                    

y

https://toan123.vn/assets/media/screenshot-40_4.png

                                    

Đồ thị của hàm số.

https://toan123.vn/assets/media/screenshot-35_4.png

Đồ thị của hàm số lũy thừa $y = {x^\alpha }$ luôn đi qua điểm $I\left( {1;1} \right).$

1.5. Khảo sát hàm số mũ $y = {a^x},\begin{array}{*{20}{c}}
{}&{\left( {a > 0,a \ne 1} \right)}
\end{array}$
.

$y = {a^x},\left( {a > 1} \right)$

$y = {a^x},\left( {a < 1} \right)$

 1. Tập xác định: R
 2. Sự biến thiên.

$y' = {a^x}\ln a > 0,\forall x.$

Giới hạn đặc biệt:

$\mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } {a^x} = 0,\begin{array}{*{20}{c}}
{}&{\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } }
\end{array}a =  + \infty .$

Tiệm cận:

Ox là tiệm cận ngang.

 1. Bảng biến thiên. 

             0             1           $ + \infty $

y'

           +           +           +

https://toan123.vn/assets/media/screenshot-36_4.png

             

Đồ thị như hình sau.

https://toan123.vn/assets/media/screenshot-37_3.png

 1. Tập xác định: R
 2. Sự biến thiên.

$y' = {a^x}\ln a < 0,\forall x$

Giới hạn đặc biệt:

$\mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } {a^x} =  + \infty ,\begin{array}{*{20}{c}}
{}&{\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } }
\end{array}{a^x} = 0.$

Tiệm cận:

Ox là tiệm cận ngang.

 1. Bảng biến thiên.

$ - \infty $             0        1                                      

y'

             -                        -                            -

https://toan123.vn/assets/media/screenshot-39_3.png

       

                                                

Đồ thị như hình sau.

https://toan123.vn/assets/media/screenshot-38_3.png

 

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản