Cộng hai số nguyên cùng dấu

I. Các kiến thức cần nhớ

1. Quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu

Ví dụ 1 : $\left( { + 4} \right) + \left( { + 6} \right) = 4 + 6 = 10$

Ví dụ 2 : $\left( { - 12} \right) + \left( { - 16} \right) =  - \left( {12 + 16} \right) =  - 28$

II. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1:   Cộng hai số nguyên cùng dấu

Phương pháp:

Áp dụng quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu.

Dạng 2:  Bài toán tìm x. Tính giá trị biểu thức.

Phương pháp:

 Phân tích đề bài để đưa về phép cộng hai số nguyên cùng dấu và tìm \(x\)hoặc tính giá trị biểu thức.

Dạng 3:  So sánh kết quả phép cộng hai số nguyên cùng dấu

Phương pháp:

 Áp dụng quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu rồi tiến hành so sánh hai số nguyên

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản