Avatar
Chia sẻ của bạn ...
Gửi
Trang Đỗ Thị Huyền
Trang Đỗ Thị Huyền lúc 15:32 ngày 13.04.2021
Chứng minh MF, NE, PQ đồng quy

Cho (O) và một điểm cố định nằm ngoài đường tròn. Từ A kẻ các tiếp tuyến AB, AC của (O) (B, C là các giao điểm). Trên cung nhỏ BC của (O) lấy điểm P. Tiếp tuyến tại P của đường tròn (O) cắt AB, AC lần lượt tại M, N.

a) Chứng minh tứ giác BQPM nội tiếp

b) Chứng minh chu vi tam giác AMN không đổi

c) Gọi E, F lần lượt là giao điểm của OM, ON với BC. Chứng minh tam giác MBE đồng dạng với tam giác OMN và ba đường MF, NE, PQ đồng quy

Bạn cần phải đăng nhập thì mới có thể gửi câu trả lời!
Trang Đỗ Thị Huyền
Trang Đỗ Thị Huyền
Trả lời lúc 15:34 ngày 13.04.2021

Sidebar Trang chủ Tài khoản