Avatar
Chia sẻ của bạn ...
Gửi
Trang Đỗ Thị Huyền
Trang Đỗ Thị Huyền lúc 10:18 ngày 09.12.2020
Xác định biến cố , không gian mẫu khi gieo đồng xu.

Gieo một đồng xu cân đối và đồng chất liên tiếp cho đến khi lần đầu tiên xuất hiện mặt sấp hoặc cả năm lần ngửa thì dừng lại.

1. Mô tả không gian mẫu.

2. Xác định các biến cố:

A: “Số lần gieo không vượt quá ba”

B: “Có ít nhất 2 lần gieo xuất hiện mặt ngửa”

Bạn cần phải đăng nhập thì mới có thể gửi câu trả lời!
Trang Đỗ Thị Huyền
Trang Đỗ Thị Huyền
Trả lời lúc 10:26 ngày 09.12.2020

Kí hiệu mặt sấp là S, mặt ngửa là N.

1. Ta có $\Omega =\left\{ S;\text{ }NS;\text{ }NNS;\text{ }NNNS;\text{ }NNNNS;\text{ NNNNN} \right\}\Rightarrow \left| \Omega  \right|=6.$

2. $A=\left\{ S;\text{ }NS;\text{ }NNS \right\}\Rightarrow \left| \Omega {}_{A} \right|=3.$

   $B=\left\{ NNS;\text{ }NNNS;\text{ }NNNNS;\text{ NNNNN} \right\}\Rightarrow \left| {{\Omega }_{B}} \right|=4.$

Sidebar Trang chủ Tài khoản