User Avatar
Tài khoản
User Avatar
Avatar
Chia sẻ của bạn ...
Gửi
Chau Bui
Chau Bui lúc 05:02 ngày 27.03.2020
Cách chứng minh đẳng thức (Biểu thức đại số - Toán lớp 7)

a) x2y-xy/x-1 (x mũ 2 nhân y trừ x nhân y trên x trừ 1) với x khác 1 

b) x2-y2/x2+xy=x-y/x (x mũ 2 trừ y mũ 2 trên x mũ 2 cộng x nhân y bằng x trừ y trên x) với x khác -y và x khác 0

Bạn cần phải đăng nhập thì mới có thể gửi câu trả lời!
Trang Đỗ Thị Huyền
Trang Đỗ Thị Huyền
Trả lời lúc 14:24 ngày 25.05.2020
  1. Ta có: $\frac{{{x}^{2}}y-xy}{x-1}=\frac{xy\left( x-1 \right)}{x-1}=x.y\ne 1$
  2. Ta có: $\frac{{{x}^{2}}-{{y}^{2}}}{{{x}^{2}}+xy}=\frac{{{x}^{2}}+xy-xy-{{y}^{2}}}{{{x}^{2}}+xy}=\frac{x\left( x+y \right)-y\left( x+y \right)}{x\left( x+y \right)}$

  $=\frac{\left( x+y \right)\left( x-y \right)}{x\left( x+y \right)}=\frac{x-y}{x}$

Rao vặt miễn phí toàn quốc