Avatar
Chia sẻ của bạn ...
Gửi
Trang Đỗ Thị Huyền
Trang Đỗ Thị Huyền lúc 04:04 ngày 09.06.2019
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức ?

Cho $x,\text{ }y$  là các số thực dương thỏa mãn $x+y=1$

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $B=\dfrac{1}{{{x}^{3}}+{{y}^{3}}}+\dfrac{1}{xy}$

Bạn cần phải đăng nhập thì mới có thể gửi câu trả lời!
huu phu
huu phu
Trả lời lúc 18:59 ngày 03.11.2021

Trung tâm gia sư điểm 10: <a href="https://giasudiem10.edu.vn/">https://giasudiem10.edu.vn/</a>

huu phu
huu phu
Trả lời lúc 18:57 ngày 03.11.2021

https://giasudiem10.edu.vn/

Minh Tiến
Minh Tiến
Trả lời lúc 22:17 ngày 25.01.2021

https://daykembinhduong.info/gia-su-binh-duong

Minh Tiến
Minh Tiến
Trả lời lúc 22:15 ngày 25.01.2021

Trung tâm gia sư Bình Dương: https://daykembinhduong.info/gia-su-binh-duong

Duong Nguyen
Duong Nguyen
Trả lời lúc 11:44 ngày 28.06.2020
thuật Tôn
thuật Tôn
Trả lời lúc 09:52 ngày 07.06.2020

trung tâm gia sư http://giasutuoitre.com/

Trang Đỗ Thị Huyền
Trang Đỗ Thị Huyền
Trả lời lúc 04:07 ngày 09.06.2019

Trang Đỗ Thị Huyền
Trang Đỗ Thị Huyền
Trả lời lúc 04:04 ngày 09.06.2019

Ta có: $B=\dfrac{1}{{{\left( x+y \right)}^{3}}-3xy\left( x+y \right)}+\dfrac{1}{xy}=\dfrac{1}{1-3xy}+\dfrac{1}{xy}=\dfrac{1-2xy}{xy\left( 1-3xy \right)}$

Theo Cosy: $xy\le \dfrac{{{\left( x+y \right)}^{2}}}{4}=\dfrac{1}{4}$

Gọi ${{B}_{0}}$ là một giá trị của $B$ , khi đó, $\exists x,y$để: ${{B}_{0}}=\dfrac{1-2xy}{xy\left( 1-3xy \right)}$

$\Leftrightarrow 3{{B}_{0}}{{\left( xy \right)}^{2}}-\left( 2+{{B}_{0}} \right)xy+1=0\left( 1 \right)$

Để tồn tại $x,\text{ }y$  thì (1) phải có nghiệm $xy$  $\Leftrightarrow \Delta ={{B}_{0}}^{2}-8{{B}_{0}}+4\ge 0\Leftrightarrow \left[ \begin{align}

  & {{B}_{0}}\ge 4+2\sqrt{3} \\

 & {{B}_{0}}\le 4-2\sqrt{3} \\

\end{align} \right.$

Để ý rằng với giả thiết bài toán thì $B>0$ . Do đó ta có: ${{B}_{0}}\ge 4+2\sqrt{3}$

Với ${{B}_{0}}=4+2\sqrt{3}$

$\begin{align}

  & \Rightarrow xy=\dfrac{2+{{B}_{0}}}{6{{B}_{0}}}=\dfrac{3+\sqrt{3}}{6\left( 2+\sqrt{3} \right)}\Rightarrow x\left( 1-x \right)=\dfrac{3+\sqrt{3}}{6\left( 2+\sqrt{3} \right)} \\

 & \Leftrightarrow {{x}^{2}}-x+\dfrac{3+\sqrt{3}}{6\left( 2+\sqrt{3} \right)}=0\Leftrightarrow x=\dfrac{1+\sqrt{\dfrac{2\sqrt{3}}{3}-1}}{2},\,\,x=\dfrac{1-\sqrt{\dfrac{2\sqrt{3}}{3}-1}}{2} \\

\end{align}$

Vậy, ${{B}_{\min }}=4+2\sqrt{3}$, đạt được khi $x=\dfrac{1+\sqrt{\dfrac{2\sqrt{3}}{3}-1}}{2},\,\,\,y=\dfrac{1-\sqrt{\dfrac{2\sqrt{3}}{3}}-1}{2}$

Hoặc $x=\dfrac{1-\sqrt{\dfrac{2\sqrt{3}}{3}-1}}{2},\,\,\,y=\dfrac{1+\sqrt{\dfrac{2\sqrt{3}}{3}}-1}{2}$

Sidebar Trang chủ Tài khoản