Định nghĩa về số PI

Vẽ một đường tròn với đường kính bằng 1. Khi đó chu vi của đường tròn là 3.14159265..... và con số này được gọi là số Pi.

Định nghĩa:  Số Pi là một hằng số toán học có giá trị bằng tỉ số giữa chu vi của một đường tròn với đường kính của đường tròn đó. Và được ký hiệu là $\pi$.
Công thức tính: $\pi = C / d$

$\pi$ là một số vô tỉ, nghĩa là nó không thể được biểu diễn chính xác dưới dạng tỉ số của 2 số nguyên. Hay nói cách khác $\pi$ là một số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

Ứng dụng số $\pi$:
- Dựa vào số $\pi$ chúng ta có thể tính được chu vi của một đường tròn nếu biết chu vi của nó theo công thức: $C  = \pi \times d$

Bài 1: Bạn đi quanh một vòng tròn có đường kính 100 mét. Hỏi quảng được bạn đi được là bao nhiêu?
Giải:
Ta thấy quảng đường chúng ta đi được đúng bằng chu vi của hình tròn. Do đó, quãng đường chúng ta đi được là $ C = \pi \times 100 \simeq 3.1415 \times 100  = 314.15 m \simeq 314 m$

- Chúng ta cũng có thể dựa vào số $\pi$ để tính được đường kính của hình tròn nếu biết chu vi của nó: $d = C/\pi$

Bài 2: Bạn Tú đo được chu vi của một cái ống nước là 94 mm. Hỏi ống nước đó có đường kính là bao nhiêu?
Giải:
Đường kính của ống nước là: $ d = 94 / \pi = 94 / 3.1415 \simeq 29. 92 mm \simeq 30 mm $

Share post:
Bài trước Tất cả bài viết Bài sau

Bài viết liên quan

Sidebar Trang chủ Tài khoản