Các công thức về căn bậc 2

Dưới đây là danh sách các công thức về căn bậc 2 mà chúng ta cần biết.

  1. \(\sqrt{A^2} = \vert{A}\vert\)
  2. \(\sqrt{AB} = \sqrt{A}\sqrt{B}\) với đk: \(A \geq 0; B \geq 0\)
  3. \(\sqrt{\frac{A}{B}} = \frac{\sqrt A}{\sqrt B}\) với đk: \(A \geq 0; B \geq 0\)
  4. \(\sqrt{A^2B} = \vert A \vert \sqrt{B}\) với đk: \(B \geq 0\)
  5. \(A\sqrt{B} = \begin{cases} \sqrt{A^2B} & \quad \text{IF } A \geq 0; B \geq 0\\ -\sqrt{A^2B} & \quad \text{IF } A < 0; B \geq 0 \end{cases}\)
  6. \(\frac{A}{\sqrt{B}} = \frac{A\sqrt{B}}{B}\) với đk: \(B > 0\)
  7. \(\sqrt{\frac{A}{B}} = \frac{1}{|B|}\sqrt{AB}\) Với đk: \(AB \ge 0; B \neq 0\)
  8. \(0 \leq A < B \Leftrightarrow \sqrt{A} < \sqrt{B}\)
Share post:
Bài trước Tất cả bài viết Bài sau

Bài viết liên quan

Sidebar Trang chủ Tài khoản